Οι εφαρμογές Soft1 διαθέτουν ενσωματωμένα έτοιμα σενάρια επιχειρηματικής ευφυΐας, με στόχο την καλύτερη επεξεργασία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δεδομένων κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Ακόμη, όλες οι εκτυπώσεις της εφαρμογής μπορούν σήμερα να εκδοθούν αυτόματα και σε μορφή QlikView, δηλαδή, στη μορφή της εφαρμογής business intelligence που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στις εφαρμογές Soft1.

Η SoftOne συνεργάζεται με την QlikView ώστε οι πελάτες της να αξιοποιούν πλήρως και στην έκταση που χρειάζονται τα δεδομένα που καταχωρούνται στις εφαρμογές Soft1. Στην περίπτωση που τα έτοιμα σενάρια δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις διαχείρισης πληροφοριών, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν την έκδοση της εφαρμογής QlikView που επιτρέπει το σχεδιασμό νέων σεναρίων ή να αναθέσει τη δημιουργία νέων σεναρίων σε συνεργάτη της SoftOne.


Αγοραστική συμπεριφορά πελατείας

Η «Αγοραστική συμπεριφορά πελατείας» είναι ένα νέο σενάριο της εφαρμογής QlikView, ενσωματωμένο και έτοιμο προς χρήση στην εφαρμογή Soft1, που απαντά σε ένα απλό ερώτημα:

Οι πελάτες που αγοράζουν τo είδος (ή τα είδη) Χ, τι άλλα είδη Ψ αγοράζουν;

Πρόκειται για ένα πραγματικό εργαλείο Εμπορικής & Marketing ανάλυσης, εντελώς πρωτότυπο και μοναδικό για την ευχρηστία και αμεσότητά του. Στελέχη των τομέων αυτών, χωρίς ειδικές γνώσεις ή γνώση λοιπών λειτουργιών του Soft1 μπορούν να βγάλουν εξαιρετικά συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουν οι πελάτες και την πραγματική συνάφεια των προϊόντων μεταξύ τους. Χωρίς να έχει προηγηθεί καμμία παραμετροποίηση ή «οργάνωση» ή «κατηγοριοποίηση» των ειδών, η «Αγοραστική συμπεριφορά» προβάλλει αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην εμπορία των ειδών που εκμεταλλεύεται η επιχείρηση.


Αναλύσεις Αποθέματος

Πρόκειται για ένα σενάριο που συγκεντρώνει ΟΛΗ σχεδόν την πληροφορία που υπάρχει για τα είδη σε μια οθόνη, αναλύοντας δεδομένα από τα αρχεία Αγορών, Πωλήσεων και Αποθήκης.

Με μια ματιά, μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά και τις διάφορες κατηγοριοποιήσεις του κάθε είδους, τις πωλήσεις και τις αγορές που κάναμε για το είδος αυτό, τις παραγγελίες που εκτελέστηκαν καθώς και αυτές που εκκρεμούν, τόσο ποσοτικά όσο και αξιακά καθώς και το απόθεμα που έχουμε, τις δεσμευμένες ποσότητες και τις αναμενόμενες. Μπορούμε, επίσης, να δούμε το τρέχον υπόλοιπο του είδους στις αποθήκες αλλά και το υπόλοιπο που υπήρχε σε μια δεδομένη ημερομηνία.

Όλες τις παραπάνω πληροφορίες, μπορούμε να τις έχουμε τόσο ανά χαρακτηριστικό του είδους, όσο και ομαδοποιημένα ανά κατηγορίες ειδών.


Cash Flow

Το σενάριο αυτό αφορά στο χρηματοικονομικό προγραμματισμό της εταιρίας. Πριν από την εκτέλεση του σεναρίου θα πρέπει να εκτελεσθεί η εργασία χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Η εργασία αυτή δημιουργεί τις εγγραφές που προκύπτουν από τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της εταιρίας, οι οποίες απεικονίζονται στο σενάριο Cashflow σε μορφή πινάκων και διαγραμμάτων με διάφορες ομαδοποιήσεις και αναλύσεις.

 

 


Ανάλυση Αγορών - Πωλήσεων

Το σενάριο αυτό καλύπτει τις απαιτήσεις πληροφόρησης της επιχείρησης σχετικά με αγορές και πωλήσεις.

Παρατίθενται τα συγκεντρωτικά στοιχεία του έτους και γίνεται σύγκριση με τα αντίστοιχα στεοιχεία προηγουμένων χρήσεων. Οι συναλλαγές του έτους αναλύονται διεξοδικά και μπορούν να εμφανισθούν ανά είδος αλλά και ομαδοποιημένα ανά στοιχεία του είδους ή του συναλλασσόμενου, καθώς και ανά γεωγραφική περιοχή, ενημερώνοντας τη διοίκηση της επιχείρησης για το που και πόσο κινείται εμπορικά.

 


Ανάλυση Υπολοίπων Πελατών / Προμηθευτών (Χρόνος Αποπληρωμής)

Το σενάριο "Ανάλυση υπολοίπων πελατών - προμηθευτών" αναλύει το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών χρέωσης των πελατών και των ημερομηνιών που τελικά αυτοί αποπληρώνουν τις σχετικές χρεώσεις. Σε ενιαίο δείκτη (που αντιπροσωπεύει ημέρες) συνεκτιμώνται τόσο οι πιστώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί όσο και τα υπόλοιπα που παραμένουν ανοικτά - για τα οποία "χρονομετρείται" η καθυστέρησή τους ως "σήμερα".

Τα αποτελέσματα αναλύονται πολυδιάστατα (κατά κατηγορίες, περιοχές, πωλητές κλπ) και - πέραν της ανάλυσης σε ημέρες - αποτιμούν τελικά τη χρηματοπιστωτική συμπεριφορά των πελατών και σε απόλυτα ποσά "κόστους χρηματοδότησης", με δοτό επιτόκιο που επιλέγει ο χρήστης της εφαρμογής.

H ίδια ακριβώς ανάλυση εφαρμόζεται συμμετρικά και για την αντίστοιχη χρηματοπιστωτική συμπεριφορά της επιχείρησης έναντι των προμηθευτών της.


Εικόνα Πωλήσεων  (CRM)

Το σενάριο αυτό αποτελεί μέρος του Soft1 CRM παρέχει λεπτομερή και αναλυτική πληροφόρηση γύρω από τη διαχείριση των ευκαιριών πώλησης και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών για την εκμετάλλευσή τους.

Τα αποτελέσματα παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες πώλησης και του ποσοστού που τελικά μετατρέπονται σε πωλήσεις. Με γραφική απεικόνιση μπορεί ο χειριστής να δει τα εκτιμώμενα έσοδα από τις ευκαιρίες πώλησης καθώς και το "κόστος ευκαιρίας" που προκύπτει από τις ευκαιρίες πώλησης εκτιμάται ότι τελικά δεν θα αποφέρουν έσοδα. Ο χειριστής μπορεί ακόμη να διαχωρίσει τα εκτιμώμενα έσοδα σε χρονικά διαστήματα μηνός ή έτους ώστε να προκύπτει η προσδοκώμενη τάση και τα εκτιμώμενα έσοδα ανά ευκαιρία πώλησης ανά επιλεγμένο χρονικό διάστημα και το μέσο χρονικό διάστημα που συνήθως απαιτείται για τη μετατροπή μίας ευκαιρίας σε πώληση. Όλη η πληροφόρηση του σεναρίου μπορεί να περιορισθεί ανά κατάσταση ευκαιρίας, πωλητή, πελάτη κ.λπ.