Με το μοντέλο SaaS διατίθενται μέχρι σήμερα οι παρακάτω εφαρμογές:

Εφαρμογές Υπηρεσίας Soft1 on Windows Azure για Επιχειρήσεις:

 

 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • CRM

 


Εφαρμογές Υπηρεσίας Soft1 on Demand για Επιχειρήσεις:

 

 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 


Εφαρμογές Υπηρεσίας Soft1 για Λογιστές, Λογιστικά Γραφεία και Ελεύθερους Επαγγελματίες:

 

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ  

 


Οι εφαρμογές που διατίθενται με τις υπηρεσίες Soft1 on Windows Azure, Soft1 On Demand και S1aaS είναι ακριβώς ίδιες με τις εφαρμογές που διατίθενται με τα συμβατικά μοντέλα διάθεσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Η διάρκεια της συνδρομής  στις υπηρεσίες Soft1 on Windows Azure και Soft1 on Demand είναι ετήσια ή ακέραιο πολλαπλάσιο μηνών  ενώ η διάρκεια συνδρομής στην υπηρεσία S1aaS μπορεί να είναι τρίμηνη ή ετήσια.

Όλες οι εφαρμογές είναι προ-παραμετροποιημένες από τη SoftOne και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα.

Σε περίπτωση που απαιτούνται προσαρμογές στη λειτουργικότητα των εμπορικών κυρίως εφαρμογών, το δίκτυο συνεργατών της SoftOne προσφέρει πανελλαδικά υπηρεσίες υλοποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης, ακριβώς όπως με τις εφαρμογές που διατίθενται με το συμβατικό μοντέλο διάθεσης.