ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ e-Manufacturing


O εντεινόμενος ανταγωνισμός που προκύπτει από την διεθνοποίηση των αγορών, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν την στρατηγική και τις προτεραιότητες στην λειτουργία της βιομηχανίας. Νέες έννοιες και πρακτικές αναπτύσσονται στις περιοχές του κυκλώματος των Παραγγελιών, της Οργάνωσης Παραγωγής του εργοστασίου, της Σχεδίασης του Προϊόντος, και του Ελέγχου της παραγωγής και της Ποιότητας.

 Περισσότερα....


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ S1 - CIM (Computer Integrated Manufacturing)

Το σύστημα Soft1 ERP σε συνεργασία με το σύστημα CIM/ERP SOFTOne-ΠΑΡΑΓΩΓΗ OPUS αποτελούν σήμερα τον ΙΔΑΝΙΚΟ συνεργάτη κάθε Ελληνικής Βιομηχανίας για τον Σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Εσωτερικής Οργάνωσης και Διοίκησης, Βιομηχανικής Παραγωγής, Εφοδιαστικής Αλυσίδας κλπ με την χρήση Η/Υ.

Με την εφαρμογή του συστήματος SOFTOne – ΠΑΡΑΓΩΓΗ OPUS παρακολουθούνται και ελέγχονται όλα τα τμήματα της εταιρείας και υλοποιούνται με την χρήση συστημάτων αυτοματισμού και δικτύου Η/Υ δραστηριότητες όπως:


Παρακολούθηση Παραγγελιών

 • Καταγραφή και ο έλεγχος των παραγγελιών (ποσότητα, κωδικός, πελάτης, ημερομηνία παράδοσης, χαρακτηριστικά προϊόντος κ.λπ.)
 • Εκτύπωση δελτίων παραγωγής και εκτύπωση - χρήση bar code
 • On-line έλεγχος της διαθεσιμότητας των προϊόντων στην αποθήκη
 • Παρακολούθηση του βαθμού ολοκλήρωσης των εργασιών της παραγγελίας στην παραγωγή (δελτίο παραγωγής)
 • Επιβεβαίωση της αποστολής τους
 • Δυνατότητα αναφοράς με συγκεντρωτικά στην καρτέλα του πελάτη για τις παραγγελίες, τις αποστολές, και τις εκκρεμότητες προς παράδοση
 • Σύνδεση με το Internet για δυνατότητα λειτουργιών e-management και e-business και δυνατότητα σύνδεσης με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους και τα υπο-καταστήματα.

 
Προγραμματισμός Παραγωγής

 • Καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων
 • Εφαρμογή εναλλακτικών συνταγολογίων και φασεολογίων των προϊόντων
 • Προγραμματισμός της παραγωγής
 • Υπολογισμός της δυναμικότητας του εργοστασίου
 • Προγραμματισμός των επιμέρους εργασιών με βάση τη δυναμικότητα των μηχανών και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων.
 • Ενημέρωση για τις ανεκτέλεστες παραγγελίες ανά προϊόν, το ύψος αποθεμάτων και τις προτεραιότητες τους στην παραγωγή (Just In Time)
 • Δημιουργία εντολών παραγωγής και έλεγχος της διαθεσιμότητας των αναγκαίων α' υλών
 • Δημιουργία αναφοράς για την εξέλιξη των εργασιών και αναπροσαρμόστε τον σχεδιασμό όπου χρειάζεται.
   

Προμήθειες Υλικών

 • ενημέρωση για τις ανάγκες των α' υλών και τις ελλείψεις σύμφωνα με το πλάνο παραγωγής
 • εκτύπωση των αναγκαίων προμηθειών ανά προμηθευτή
 • έλεγχος των παραλαβών και του ποιοτικού ελέγχου των α' υλών. Αξιολόγηση των προμηθευτών
   

 Έλεγχος Παραγωγής

 • Σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με τις CNC μηχανές του εργοστασίου
 • Έλεγχος της παραγωγής με βάση το καθορισμένο πλάνο παραγωγής
 • Καταγραφή των ολοκληρωμένων εργασιών (ποσότητες, αναλώσεις, χρόνοι, ποιοτικά στοιχεία)
 • Παρακολούθηση της παραγωγής με βιομηχανικά τερματικά. Χρησιμοποίηση bar code αναγνωστών στα έντυπα παραγωγής για γρήγορη και ακριβή καταχώρηση των εργασιών
 • Καταγραφή της Μη-Διαθεσιμότητας των μηχανών και των σφαλμάτων της παραγωγής


Παραγωγικότητα

 • Έλεγχος της παραγωγικότητας των μηχανών και των εργαζομένων
 • Συνοπτικές ή αναλυτικές εκτυπώσεις για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί, τις αποδεκτές και σκάρτες ποσότητες, τους παραγωγικούς και νεκρούς χρόνους, τις αναλώσεις των α΄ υλών κ.λπ.


Κοστολόγηση

 • Προϋπολογιστικός υπολογισμός του κόστους των προϊόντων με βάση την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή (πρότυποι χρόνοι, συνταγολόγιο, φασεολόγιο κ.λπ.)
 • Απολογιστικός υπολογισμός του κόστους με βάση τις πραγματικές αναλώσεις υλικών και τους χρόνους παραγωγής μηχανών και εργαζομένων
 • Εκτύπωση του βιβλίου Παραγωγής & Κοστολογίου
 • Διαχείριση αποθηκών παραγωγής και εσωτερικής διακίνησης α’ υλών, ημιετοίμων και τελικών προϊόντων


Ποιοτικός Έλεγχος

 • Καθορισμός των ελέγχων, των μετρήσεων και των επιθεωρήσεων για τα παραγόμενα προϊόντα και την παραλαβή των α' υλών
 • Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση όλων των στοιχείων της παραγωγής με ειδικές αναφορές (δείκτες παραγωγικότητας - ποιότητας) σε τακτά χρονικά διαστήματα (βάρδια - ημέρα - εβδομάδα κλπ) και πρόσβαση στις μετρήσεις για παρελθόντα χρονικά διαστήματα. Καταγραφή των προβλημάτων / λαθών της παραγωγικής διαδικασίας και αυτοματοποιημένη δημιουργία ειδικών αναφορών (Εντολές Παραγωγής, Φύλλα Ελέγχου Ποιότητας κλπ)
 • Στατιστική ανάλυση των σφαλμάτων στην παραγωγή (Pareto)
 • Διαχείριση των διορθωτικών ενεργειών στην παραγωγή
 • Παρακολούθηση του ίχνους του προϊόντος (Traceability) και υποστήριξη των διαδικασιών του ISO 9001 

 

Παρακολούθηση των αποστολών και των δρομολογίων

 • Σχεδιασμός των δρομολογίων ανά ημέρα
 • Παρακολούθηση των δρομολογίων και των παραδόσεων ανά πελάτη
 • Παρακολούθηση των επιστροφών


ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής παραγωγής με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό της παραγωγής με την χρήση Η/Υ (πρόγραμμα SOFTOne – ΠΑΡΑΓΩΓΗ OPUS), τερματικών συλλογής δεδομένων (Data Collection Terminal) και του συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 έχει αλλάξει τα τελευταία τρία χρόνια θεαματικά και με πολύ θετικά αποτελέσματα τον τρόπο εργασίας εταιρειών μεταλλικών κατασκευών. Οφέλη από την χρήση του συστήματος είναι:

 • Μείωση του χρόνου προσωπικού καταγραφής των παραγγελιών κατά 10 φορές
 • Μείωση των χρόνων παράδοσης κατά 30-40%
 • Αύξηση της παραγωγικότητας των μηχανών κατά 3-5 φορές
 • Αύξηση του όγκου της παραγωγής κατά 10-40%
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων κατά 2-5 φορές
 • Μείωση του κόστους παραγωγής και του χρόνου κατασκευής
 • Αποτελεσματικότητα στη διοίκηση της παραγωγής και βελτίωση της εικόνας της εταιρείας (TQM)
 • Ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων και των παραγωγικών στοιχείων της επιχείρησης
 • Έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της παραγωγής (Plant Monitoring) και Στατιστικά Στοιχεία Ποιότητας (SPC-Tools) με την χρήση των τερματικών συλλογής δεδομένων Q-TERM
 • Διασύνδεση μεταξύ των: διοίκηση ποιότητας, ποιοτικός έλεγχος, διοίκηση παραγωγής, έλεγχος παραγωγής, και του εργοστασίου (Shop-Floor)
 • Δυνατότητα σύνδεσης με το Internet για δυνατότητα λειτουργιών e-management και e-business και δυνατότητα σύνδεσης με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους και τα υπο-καταστήματα.

 
Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προσφορές μας.