Ειδική Εφαρμογή Λογιστικής Δημοσίου

Η εφαρμογή Λογιστικής Δημοσίου απευθύνεται σε Νοσοκομεία και ΝΠΔΔ, καλύπτοντας πλήρως τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος (εναρμονισμένη με τις διατάξεις των Π.Δ. 205/98, 146/03 καθώς και του Κ.Β.Σ. Υποστηρίζει την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού με εγκρίσεις, αναμορφώσεις και ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών Φορέων. Οι διαδικασίες έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων με αυτόματο υπολογισμό των κρατήσεων, οι διαδικασίες εγκρίσεων από Πάρεδρο, η έκδοση Γραμμάτιων Είσπραξης και η παρακολούθηση του Ταμείου υποστηρίζονται με τρόπο απλό και γρήγορο για τον χρήστη. Η αυτόματη ενημέρωση Γενικής Λογιστικής, αλλά και Λογαριασμών Τάξεως και το πλήθος των στατιστικών της εφαρμογής προσφέρουν για τη Διοίκηση ένα μοναδικό εργαλείο ελέγχου των οικονομικών του οργανισμού.

Η εφαρμογή συνδέεται on-line με τις υπόλοιπες εφαρμογές της Syzefxis Ltd.: Διαχείριση Υλικού, Προμηθειών, Οικονομικός Φάκελος Ασθενούς, Μητρώο Μελών.


Ειδικό Module Τήρησης Προϋπολογισμού

Το module απευθύνεται σε Ιδρύματα, Σωματεία και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Δημόσιο, αλλά δεν τηρούν Λογιστική Δημοσίου. Παρέχει τη δυνατότητα τήρησης προϋπολογισμού σε επίπεδο κωδικών (και υποκωδικών) ανεξάρτητου λογιστικού σχεδίου με αυτόματη ενημέρωσή του από την Εμπορική Διαχείριση, ενώ δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του προϋπολογισμού και σε επίπεδο έργων (π.χ. Ευρωπαϊκά προγράμματα). Υποστηρίζει την έκδοση χρηματικών Ενταλμάτων και γραμματίων είσπραξης και την απόδοση κρατήσεων. Καλύπτει όλες τις καταστάσεις που στέλνονται στους εποπτεύοντες Φορείς.


Ειδική Εφαρμογή - Διαχείρισης Υλικού Νοσοκομείων & ΝΠΔΔ

Ειδική εφαρμογή διαχείρισης υλικού και αποθηκών Νοσοκομείων, η οποία καλύπτει όλες τις διαδικασίες που ακολουθούν τα συγκεκριμένα τμήματα πλήρη από την σύμβαση και τις παραγγελίες σε προμηθευτές μέχρι τις παραλαβές (με έλεγχο των συμβατικών τιμών, ημερ/νιών, ποσοτήτων) και από τις αιτήσεις των τμημάτων μέχρι τις χορηγήσεις υλικών σε τμήματα ή ασθενείς. Υποστηρίζονται επιστροφές, καταστροφές, είδη σε παρακαταθήκη, επιτροπές παραλαβής. Απόλυτη κάλυψη των διαδικασιών που αφορούν χορηγήσεις ειδών εκτός κλειστού νοσηλίου σε ασθενείς. Ειδική version υποστηρίζει τη διαχείριση Φαρμακείου (καλύπτοντας τις έννοιες δραστικών ουσιών, στοιχείων ΕΟΦ, αντενδείξεις κλπ.) με υποστήριξη της χρήσης συνταγολογίων, ειδικής διαχείρισης ναρκωτικών, χρήση πολλαπλών μονάδων μέτρησης.

Η εφαρμογή συνεργάζεται πλήρως με τις υπόλοιπες εφαρμογές της Syzefxis Ltd.: Λογιστική Δημοσίου, Διαχείριση Προμηθειών, Διαχείριση Ασθενών.


Ειδική Εφαρμογή Διαχείρισης Προμηθειών

Εφαρμογή η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες της υπηρεσίας προμηθειών ενός οργανισμού, όπως την συγκέντρωση αναγκών και απαιτήσεων, την υλοποίηση έκτακτων αγορών και την διενέργεια διαγωνισμών και αξιολόγηση προσφορών, την σύναψη και την παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας και συντήρησης. Υποστηρίζεται η παρακολούθηση των δικαιολογητικών των Προμηθευτών (εγγυητικές, ενημερότητες κλπ.), ο έλεγχος προϋπολογισμού και η τήρηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, ενώ παρέχεται πλήρες σύστημα αναφορών.

Η εφαρμογή συνδέεται on-line με τις άλλες εφαρμογές Δημόσιου Τομέα της Syzefxis Ltd. (Διαχείριση Υλικού, Λογιστική ΝΠΔΔ).


Ειδική εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού ΝΠΔΔ

Ειδική εφαρμογή η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες της Διαχείρισης Προσωπικού ενός Δημόσιου Οργανισμού ή Νοσοκομείου. Υποστηρίζει την άριστη οργάνωση του τμήματος προσωπικού, καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες: Τήρηση αρχείου εργαζομένων με πλήρη στοιχεία (υπηρεσιακή κατάσταση, οικογενειακά στοιχεία, σπουδές, σεμινάρια κλπ.), Παρακολούθηση υπηρεσιακής εξέλιξης (με αυτόματη δημιουργία ανακατατάξεων βαθμών και μισθολογικών κλιμακίων σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για κάθε κατηγορία συμβάσεων), Τήρηση ποινών και όλων των τύπων αδειών.

Προσομοίωση του οργανογράμματος του Οργανισμού και παρακολούθηση κενών οργανικών θέσεων. Υποστήριξη της αξιολόγησης προσωπικού και της διαδικασίας προαγωγών.

Η εφαρμογή διαθέτει, επίσης, ειδικό module για την παρακολούθηση βαρδιών προσωπικού και εφημεριών ιατρών (για Νοσοκομεία).


Εφαρμογή Μητρώου Μελών Οργανισμού

Ειδική εφαρμογή για την πλήρη διαχείριση των Μελών ενός Επιμελητηρίου ή Οργανισμού. Με μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης και φιλική προς τον χρήστη υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες τους:

  • Διαχείριση μελών με όλα τα βασικά και ειδικά στοιχεία τους (στοιχεία εργασίας, σπουδές, επιμορφώσεις, κλπ.)
  • Αιτήσεις εγγραφών – έγκριση μέλους – έκδοση ταυτοτήτων
  • Παρακολούθηση συνδρομών
  • Έκδοση επαγγελματικών αδειών και παρακολούθηση λήξης ισχύος
  • Διενέργεια εκλογών – έκδοση αποτελεσμάτων
Η εφαρμογή υποστηρίζει την λειτουργία περιφερειακών γραφείων καθώς και την δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών μητρώων και ιδιοτήτων μέλους.
Απόλυτη συνεργασία με τις ειδικές εφαρμογές Πρωτόκολλο και Λογιστική Ν.Π.Δ.Δ. της Syzefxis Ltd. και δυνατότητα σύνδεσης με CMS συστήματα για την παροχή e-services.

Προγραμματισμός - Διαχείριση Έργων Δημοσίου Φορέα

Αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες παρακολούθησης των έργων δημοσίων φορέων. Καλύπτει όλο το φάσμα των δρσατηριοτήτων απο τον προγραμματισμό του επιχειρησιακού προγράμματος του φορέα, μέχρι και την σύνταξη και υποβολή των σχετικών καταστάσεων.

Τήρηση με αναλυτικά στοιχεία ανά δράση/ έργο /υποέργο (Ταυτότητα Έργου, Εμπλεκόμενοι Φορείς, Φάσεις, Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο, Πηγή Χρηματοδότησης κλπ.), ολοκληρωμένη υποστήριξη στη σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Πράξης

Προγραμματισμός Έργων ανά Φορέα – Δυνατότητα αποτύπωσης δομής ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακά Προγράμματα – Άξονες προτεραιότητας κλπ.), στατιστική παρακολούθηση εκτέλεσης προγ/τος

Αξιόπιστη οικονομική παρακολούθηση, ανά έργο και συγκεντρωτικά, με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης από εφαρμογή Λογιστικής για όλες τις κινήσεις εισροών – εκροών (δεσμεύσεις πιστώσεων, δαπάνες, εξοφλήσεις, αιτήσεις πληρωμών, εισπράξεις χρηματοδοτήσεων κλπ.) –

Αποτελεσματική παρακολούθηση προϋπολογισμού/ απολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης με ανάλυση σε οριζόμενα χρονικά διαστήματα (μήνας-τρίμηνο-έτος)Πλήρης τήρηση στοιχείων διαγωνισμών και συμβάσεων με Αναδόχους.

Αυτοματοποιημένη παραγωγή του τεχνικού δελτίου, δράσης και υποδράσης.

Προηγμένη τήρηση δεικτών παρακολούθησης σύμφωνα και με κωδικοποιήσεις ΟΠΣ–ΕΣΠΑ) –τήρηση Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Τριμηνιαίων Δελτίων Προόδου Πράξης  Πλήρες σύστημα εκτυπωτικών (οικονομικές καρτέλες, έκδοση εντύπων, στατιστικές αναφορές καταστάσεων και διοικητικών εξελίξεων έργων κ.ά.).

Σύνδεση με το λογισμικό της οικονομικής υπηρεσίας της Syzefxis και δυνατότητα επικοινωνίας με λογισμικά τρίτων κατασκευαστών (κατόπιν μελέτης)


Πρωτόκολλο Δημοσίου

Ειδική λύση η οποία εξασφαλίζει πλήρως την υποδομή για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διοίκησης, με Ηλεκτρονική Επεξεργασία, Διακίνηση και Διαχείριση Εγγράφων, καθώς και σύνδεση με Internet, Scanner και Fax.

Απευθύνεται σε Δημόσιους Οργανισμούς, ΝΠΔΔ και Νοσοκομεία και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Γραμματείας: Διαχείριση Πρωτοκόλλου - Εγγράφων με πλήρη στοιχεία (Θέμα, περίληψη, αποδέκτες, παραλήπτες, αριθμός φακέλου κλπ.) και απεριόριστες δυνατότητες αναζήτησης, Σύνδεση με Σχετικά Έγγραφα, Χρέωση Εγγράφων - Ενέργειες Διεκπεραίωσης. Υποστηρίζονται πολλαπλά πρωτόκολλα, απόρρητα έγγραφα, ενώ παρέχεται πλήρες σύστημα αναφορών.